Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe DATALAB d.d.
Objavljeno: 03. 08. 2023

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnikov družbe Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andreja Mertlja, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: »prevzemnika«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-2/2023-9 z dne 02.08.2023, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 2.189.884 delnic ciljne družbe z oznako DATG in ISIN kodo SI0031117433 (v nadaljevanju »delnice DATG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 1.544.036 delnic DATG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnika ter osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 645.848 delnic DATG, katerih imetniki nista prevzemnika ter osebe, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemnika za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponujata 11,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako DATG. Prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujata plačilo celotne kupnine v denarju.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 03.08.2023 do vključno 07.09.2023, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Prevzemnika določata prag uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga morala prevzemnika, skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih prevzemnika ter osebe, ki z njima delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 že imajo, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, v višini 80,00 % vseh izdanih delnic z oznako DATG, da se bo ponudba štela za uspešno. Prag 80,00 % vseh izdanih delnic z oznako DATG predstavlja 1.751.908 delnic DATG. Vezano na 4. odstavek 21. člena ZPre-1 bo za prevzemnika v primeru, da bo prag uspešnosti dosežen, informacijo o tem na spletni strani SEOnet objavila ciljna družba, in sicer naslednji delovni dan po dosegu praga uspešnosti.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe DATALAB d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 03.08.2023 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnika sta prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslala tudi poslovodstvu ciljne družbe, Agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD d.o.o. ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Glavni trg 17 B 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Obrazec IZJ-DEN.docx 

 

Nazaj na novice