Stroškovno učinkovito

Razmere na trgu še nikoli niso bile
bolj privlačne za zbiranje kapitala na
kapitalskem trgu.

Razpršeno

Razpršitev virov financiranja in zmanjšanje
odvisnosti od bank.

Prilagodljivo

Fleksibilnost pri izbiri ročnosti dolga in
zastavi premoženja.

Zbiranje finančnih virov in uravnavanje likvidnosti sta procesa, ki sta pomembna za vsako družbo. V preteklosti so bila podjetja odvisna in so se posluževala zlasti bančnih virov, spremembe in razvoj slovenskega kapitalskega trga pa so spodbudile alternativne vire zbiranja sredstev na kapitalskem trgu v obliki dolžniških vrednostnih papirjih.

 

Podjetjem svetujemo pri strukturiranju procesa izdaje, priprave potrebne dokumentacije, iskanja in nagovarjanja potencialnih investitorjev ter pri izvedbi postopka izdaje komercialnih zapisov ali obveznic v CDD in njihovi uvrstitvi na Ljubljansko borzo.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA IZDAJO OBVEZNIC ALI KOMERCIALNIH ZAPISOV?

 

Zaradi nekonkurenčnih posojilnih obrestnih mer domačih bank in nizkih zahtevanih donosih na kapitalskih trgih na dolžniške vrednostne papirje, se je pojavila priložnost pridobivanja virov financiranja preko kapitalskega trga. Prednosti izdaje dolžniških vrednostnih papirjev v primerjavi s tradicionalnim bančnim posojilom so naslednje:

 

 • Diverzifikacija virov financiranja in s tem zmanjšanje odvisnosti od posameznih bank.
 • Fleksibilnost pri izbiri ročnosti dolga in večja prilagodljivost.
 • Manj zavez in obremenjujočih klavzul glede doseganja določenih specifičnih kazalcev poslovanja.
 • V primeru ustrezne finančne stabilnosti izdajatelja, so lahko obveznice ali komercialni zapisi nezavarovani, kar lahko za izdajatelja pomeni sprostitev obstoječih zavarovanj za druge poslovne potrebe.
 • Vstop na kapitalski trg, odpiranje dodatnega kanala do finančnih virov in vzpostavitev prakse zbiranja sredstev.
 • Likvidnost dolžniških finančnih instrumentov na sekundarnem trgu.
 • Konkurenčnost obrestnih mer dolžniških vrednostnih papirjev v primerjavi z obrestnimi merami bank.
 • Priprava celotne dokumentacije za pridobitev virov financiranja s strani borznoposredniške hiše.

KATERA PODJETJA SO BOLJ PRIMERNA?

 

Med primerne izdajatelje uvrščamo domača podjetja, ki:

 • načrtujejo dodatne investicijske potrebe, bodisi za obnovo ali širitev proizvodnje bodisi za prevzemne ali druge vrste poslovnih aktivnosti;
 • so zmerno zadolžena;
 • potrebujejo minimalno 3 milijone evrov sredstev.

 

REFERENCE

 

Izdajatelj KDD oznaka Leto izdaje Tip finančnega instrumenta
Gorenjska banka d.d., Kranj GB02 2023 Obveznice
CALCIT d.o.o. CAC2 2021 Obveznice
RESALTA d.o.o. RES04 2020 Komercialni zapis
RESALTA d.o.o. RES03 2019 Komercialni zapis
RESALTA d.o.o. RES02 2019 Komercialni zapis
INCOM d.o.o. IN01 2019 Obveznica
VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. PLC2 2019 Obveznica
VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. PLC1 2019 Obveznica
RESALTA d.o.o. RES01 2018 Komercialni zapis
Calcit d.o.o. CAS03 2018 Komercialni zapis
CVS MOBILE d.d. CVK02 2017 Komercialni zapis
Calcit d.d. CAS02 2017 Komercialni zapis
CVS MOBILE d.d. CVK01 2016 Komercialni zapis
GEN-I d.o.o. GEN03 2016 Komercialni zapis
Calcit d.d. CAS01 2016 Komercialni zapis
Mlinotest d.d. MAJ02 2015 Komercialni zapis
SGP Pomgrad d.d. SMS01 2015 Komercialni zapis
Mlinotest d.d. MAJ01 2014 Komercialni zapis

 

POTEK IZDAJE OBVEZNIC IN KOMERCIALNIH ZAPISOV

Celovito svetovanje na podlagi pogovora o željah in pričakovanjih.

Testiranje trga za pridobitev indikativne obrestne mere in velikosti izdaje.

Priprava predstavitvenega dokumenta (prospekta) in druge prodajne dokumentacije ter priprava seznama potencialnih vlagateljev.

Trženje izdaje med domačimi in tujimi potencialnimi vlagatelji, organizacija predstavitvenih konferenc za potencialne vlagatelje v Sloveniji in tujini.

Nudenje vpisnega mesta ter vodenje knjige naročil, urejanje pravnih postopkov s Centralno klirinško depotno družbo ter izdajo komercialnih zapisov v centralnem registru CDD. Na željo naročnika: uvrstitev izdanih obveznic ali komercialnih zapisov v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev (priprava predstavitvenega dokumenta za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu).

STOPITE V STIK Z NAMI.

Za vaša vprašanja in informacije smo vam na voljo:

IGOR ŠTEMBERGER

vodja oddelka in predsednik uprave

T: 01 300 22 70

E: igor.stemberger@ilirika.si