Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.
Objavljeno: 07. 07. 2022

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe BHM Logistics II a.s., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praga 1, Češka (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-4/2022-9 z dne 05.07.2022, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe ILANA, svetovanje in investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 43.933 delnic ciljne družbe z oznako ILAR in ISIN kodo SI0031115999 (v nadaljevanju »delnice ILAR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 41.998 delnic ILAR, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 1.935 delnic ILAR, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 1.410,35 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ILAR. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 07.07.2022 do vključno 04.08.2022, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe ILANA d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 07.07.2022 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD d.o.o. ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-16:30, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Glavni trg 17 B 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 67 60 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice