Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.
Objavljeno: 14. 03. 2022

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe REGAL - Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-1/2022-6 z dne 10.03.2022, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 229.261 delnic ciljne družbe z oznako RMSG in ISIN kodo SI0031108358 (v nadaljevanju »delnice RMSG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice z glasovalno pravico in nominalnim zneskom 42,00 EUR, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 222.953 delnic RMSG, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 6.308 delnic RMSG, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 13,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako RMSG. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.03.2022 do vključno 11.04.2022, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe PANVITA d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 14.03.2022 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, predstavnikom delavcev ciljne družbe, Agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD d.o.o. ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-16:30, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Glavni trg 17 B 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 67 60 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN RMSG 

Nazaj na novice