Javna dražba navadnih (rednih) delnic družbe Hranilnica LON d.d.
Objavljeno: 01. 12. 2021

Pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papirjev ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščeni udeleženec), ki je na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Piranu, opr. št. I 237/2020 z dne 2.10.2020 in pooblastila izvršitelja Marjana Bakana z dne 4.10.2021 pooblaščen za prodajo zarubljenih vrednostnih papirjev, objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

 

za prodajo paketa 20.939 navadnih (rednih) delnic družbe  Hranilnica LON d.d., Kranj, matična številka 5624908000 (v nadaljevanju: izdajatelj), ki so v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – CENTRALNA KLIRIŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d. (v nadaljevanju: KDD) vpisane z oznako LONR, ISIN: SI0021110323, ki predstavlja 13,82 % delež v osnovnem kapitalu izdajatelja, katerih imetnik je družba Kylin Prime Group AG, 6300 ZUG, Švica, matična št. CHE-305.651.502 (v nadaljevanju: dolžnik).

 

1. Predmet prodaje:

 

Predmet prodaje je 20.939 delnic izdajatelja z začetno izklicno ceno 52,30 EUR na delnico (1.095.109,70 EUR za paket delnic).

Nominalna vrednost delnice je 75 eur in je prosto prenosljiva. Delnice se prodajajo bremen proste.

Prodaja poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno vseh 20.939 LONR delnic kot paket.

Delnice LONR, ki so predmet te javne dražbe, so trenutno obremenjene z zastavno pravico na 1. mestu, ki je vknjižena v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na podlagi zadevnega sodnega sklepa

 

2. Kraj in čas javne dražbe:

 

Javna dražba za prodajo 20.939 delnic LONR bo dne 10.12.2021 ob 13.00 v prostorih družbe Ilirika d.d., na naslovu Slovenska cesta 54 A, Ljubljana.

 

3. Pogoji prodaje in javne dražbe:

 

 • - Začetna izklicna cena za 20.939 delnic LONR je 52,30 EUR na delnico oziroma 1.095.109,70 EUR za paket delnic. Predmet prodaje je celoten paket delnic.
 • - Dražbo v slovenskem jeziku vodi pooblaščeni udeleženec oziroma njegov pooblaščenec.
 • - Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene za predmet prodaje. Dražitelji sprejmejo izklicano ceno z besedami »sprejmem« ter navedbo imena oz. firme dražitelja. Če eden ali več dražiteljev sprejme/-jo začetno izklicno ceno, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za najmanj 1 EUR na delnico višja od prejšnje izklicne cene, kar se nadaljuje, dokler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel najvišjo izklicno ceno v predzadnjem koraku. Če je enako izklicno ceno v predzadnjem koraku sprejelo več dražiteljev, se šteje, da je uspel dražitelj, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če so sprejeli izklicno ceno istočasno, se med njimi določi dražitelja, ki je uspel, tako da se opravi žreb na način, kot ga določi vodja dražbe.
 • - V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene, se dražba kot neuspešna ustavi.
 • - Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki najkasneje do dne 7.12.2021 na fiduciarni račun izvršitelja Marjana Bakana SI56 0209 8025 9449 411, sklic 00 237-2020  plačajo varščino v višini 100.000 EUR in ki najkasneje do dne 9.12.2021 do 16.00 pooblaščenemu udeležencu na email info@ilirka.si predložijo potrdilo o vplačilu varščine in kontaktne podatke dražitelja (osebno ime, firma, naslov, telefon, faks, e-mail) ter seznam oseb, ki se bodo udeležile javne dražbe, skupaj z dokazili identitete skladno s temi pravili (zadnja alineja te točke razpisa javne dražbe). Zastavni upnik je oproščen plačila varščine. Če dražitelj pristopi na javno dražbo, potrdi poznavanje predmeta dražbe, izklicne cene in poznavanje teh dražbenih pravil.
 • - Šteje se, da je pogodba o prodaji delnic sklenjena med prodajalcem in dražiteljem, ki je na javni dražbi uspel. Če uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oz po podpisu ne izpolni obveznosti plačila kupnine v skladu s pravili te dražbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist prodajalca, ki jo razdeli v skladu z 197 in 198. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju. Varščina zapade v korist prodajalca tudi v primeru, da dražitelj, ki je plačal varščino, ne sodeluje na dražbi oziroma ne sprejme izklicne cene. Prodajalec po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe.
 • - V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi vodja dražbe.
 • - Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji delovni dan po končani javni dražbi, pod pogojem, da so pooblaščenemu udeležencu na dražbi predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. Če se pisna zahteva za vračilo varščine predloži kasneje, se ne-obrestovana varščina dražitelju vrne tretji delovni dan po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.
 • - Pogodbo o prodaji delnic, katere predmet je 20.939 delnic LONR, kupec in prodajalca podpišejo takoj po končani dražbi na kraju dražbe.
 • - Plačilo kupnine: kupec mora v roku 8. delovnih dni od dneva dražbe celotno kupnino, znižano za že vplačani znesek varščine, nakazati na račun, določen v pogodbi o prodaji delnic. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi naravo are. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s plačilom preostanka kupnine na račun, določen v pogodbi o prodaji delnic, je pogodba razvezana, Prodajalec pa imata pravico obdržati varščino/aro in jo razdeliti v skladu z 197 in 198. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju. V primeru razveze pogodbe se prodajalec po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi vodja dražbe.
 • - Delnice se kupuje po načelu videno-kupljeno in po načelu »vse ali nič«. Prodajalec jamči zgolj za bremen prosto pridobitev delnic. Zainteresirani kupci morajo pred odločitvijo o sodelovanju na dražbi sami preučiti različne vidike pridobitve delnic ter s tem povezana tveganja in se za morebitno svetovanje po potrebi obrniti na usposobljene osebe. Dejavnost izdajatelja nadzira Banka Slovenije. Za izdajatelja veljajo določbe prevzemne zakonodaje.
 • - Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje.
 • - Prenos predmeta prodaje se opravi po sklenitvi pogodbe o prodaji delnic in prejemom kupnine.
 • - Dražitelji fizične osebe se morajo pred začetkom dražbe vodji dražbe (najkasneje 15 minut pred začetkom dražbe) izkazati z osebnim dokumentom, dražitelji pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši kot 15 dni od dneva dražbe. Tuje pravne osebe se izkažejo z overjenim in apostiliranim prevodom izpiska iz sodnega/poslovnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 15 dni od dneva dražbe in iz katerega je razviden zakoniti zastopnik družbe. Če dražitelja na javni dražbi zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik dražitelja oz. oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni/poslovni register, mora zastopnik oz. pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja, pri čemer mora pooblastilo obsegati tudi neomejeno upravičenje pooblaščenca, da v primeru uspeha na dražbi v imenu pooblastitelja sklene kupoprodajno pogodbo s prodajalcem. V primeru, da pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno. Zakonit zastopnik in pooblaščenec morata predložiti tudi osebni dokument.

 

4. Pravica do preklica:

 

Prodajalec si pridržuje pravico dražbo kadarkoli in iz katerega koli razloga oziroma brez razlogov, preklicati, kar lahko stori do začetka javne dražbe ali med potekom dražbe v kateremkoli koraku dražbe, in dražitelji iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper Prodajalca. Prodajalec lahko prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe na svojih spletnih straneh ali na sami javni dražbi. V primeru preklica javne dražbe Prodajalec morebitno vplačano varščino brezobrestno vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji delovni dan po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je dražitelj Prodajalcu predložil pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina

 

5. Pogodba o prodaji delnic

 

Pogodba o prodaji delnic bo vsebovala določila, običajna za tovrstne posle.

Osnutek pogodbe o prodaji delnic  bo poslan vsem dražiteljem na elektronski naslov nemudoma po prejemu dokazila o pravočasnem plačilu varščine.

 

6. Dodatne informacije:

 

Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije o dražbi dobijo pri pooblaščenem udeležencu tako da vprašanja naslovijo na elektronski naslov info@ilirika.si.  

 

7. Pravo in pristojnost:

 

Za objavo dražbe, z njeno izvedbo povezane postopke, in za pogodbo o prodaji delnic se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ilirika d.d.

Nazaj na novice