Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
Objavljeno: 29. 10. 2021

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o., Podpeč 46, 1352 Preserje (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-6/2021-6 z dne 28.10.2021, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe CESTNO PODJETJE PTUJ D.D., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Ciljna družba ima 2 razreda delnic, in sicer delnice z oznako CPPG in ISIN kodo SI0031109836 ter delnice z oznako CPPC in ISIN kodo SI0031112293. Oba razreda delnic sestavljajo delnice, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba.

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 115.333 delnic CPPG ter 2.155 delnic CPPC (v nadaljevanju skupaj »delnice CPPG in CPPC«), skupaj na 117.488 delnic CPPG in CPPC, zmanjšano za 814 delnic CPPG in 640 delnic CPPC v lasti prevzemnika ter 69.602 delnic CPPG in 292 delnic CPPC v lasti družbe CPIN d.o.o., skupaj za 71.348 delnic CPPG in CPPC, katerih imetniki so v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. 

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 46.140 delnic CPPG in CPPC, katerih imetniki niso prevzemnik ter osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 90,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako CPPG in CPPC. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.10.2021 do vključno 26.11.2021, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe CP PTUJ d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 29.10.2021 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.
 
Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-16:30, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Glavni trg 19 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 67 60 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN CPPC 
Obrazec IZJ-DEN CPPG 

Nazaj na novice