Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe MERCATOR, d.d.
Objavljeno: 26. 05. 2021

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-2/2021-16 z dne 25.05.2021, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 6.090.943 delnic ciljne družbe z oznako MELR in ISIN kodo SI0031100082 (v nadaljevanju »delnice MELR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 5.366.179 delnic MELR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.

 

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 724.764 delnic MELR, katerih imetnik ni prevzemnik.

 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s to prevzemno ponudbo ponuja 36 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako MELR. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 26.05.2021 do vključno 23.06.2021, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Prevzemnikov delež že presega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, zato prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe MERCATOR, d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 26.05.2021 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, predstavnikom delavcev ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-16:30, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 67 60 Pon., tor., čet., pet.: 10:00 – 14:00, sre.: 13:00 – 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice