Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AGIS TECHNOLOGIES, d.d.
Objavljeno: 13. 11. 2020

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o., Log 100, 4228 Železniki (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-6/2019-10 z dne 12.11.2020, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. , Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.251.032 delnic ciljne družbe z oznako AGPR in ISIN kodo SI0031108887 (v nadaljevanju »delnice AGPR«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 1.013.303 delnic AGPR, katerih imetnik je v času objave prevzemne ponudbe že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 237.729 delnic AGPR, katerih imetnik ni prevzemnik.

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, je 0,03 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 13.11.2020 do vključno 14.12.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 13.11.2020 objavljena v časniku Večer, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, predstavnikom delavcem ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-17:00, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 67 60 Pon., tor., čet., pet.: 10:00 – 14:00, sre.: 13:00 – 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice