Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ZR INVEST d.d.
Objavljeno: 06. 03. 2020

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnikov KOMPAS KAPITAL, investicije in svetovanje d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ter IBL CROMING društvo s ograničenom odgovornošću izgradnja investicijskih objekata, Margaretska 3, 10000 Zagreb, Hrvaška, (v nadaljevanju: »prevzemnika«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-2/2020-8 z dne 05.03.2020, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe ZR INVEST nepremičninska družba d.d., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 112.405 delnic ciljne družbe z oznako ZRHG in ISIN kodo SI0031111485 (v nadaljevanju »delnice ZRHG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 100.937 delnic ZRHG, katerih imetnika sta v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnika ter osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: »ZPre-1«). Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 11.468 delnic ZRHG, katerih imetnika nista prevzemnika ter osebe, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1.

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, je 25,00 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih morala pridobiti prevzemnika na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ju ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 06.03.2020 do vključno 06.04.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe ZR INVEST d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 06.03.2020 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA.

 

Prevzemnika sta prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-17:00, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice