Donosno

Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim skladom.

Varno

Globalna razpršitev vašega portfelja zagotavlja optimalno naložbeno kombinacijo.

Brez vezave

Vaša privarčevana sredstva lahko izplačate kadarkoli

ILIRIKA je med najbolj uglednimi in aktivnimi borznoposredniškimi družbami z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. S posredovanjem pri nakupu in prodaji delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov vam omogočamo uresničevati priložnosti za dobiček na domačem in tujih trgih.

“Indeksni skladi so najboljša naložbena

izbira za upokojitev.”

Warren Buffet

Kaj je ILIRIKA Modra pokojnina?

ILIRIKA Modra pokojnina je oblika varčevanja z ETF skladi, ki s sledenjem indeksom (npr. S&P 500, Nasdaq, DAX, iBoxx obvezniški indeksi ipd.) vlaga v košarico lastniških ali dolžniških vrednostnih papirjev. Z razpršitvijo portfelja v več skrbno izbranih globalnih delniških in obvezniških ETF skladov predstavlja optimalno naložbeno kombinacijo skozi celotno obdobje varčevanja.

  • Varčevanje z mesečnimi vplačili

    Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim skladom.

  • Naložbe v globalne ETF sklade

    Globalna razpršitev vašega portfelja zagotavlja optimalno naložbeno kombinacijo.

  • Prilagajanje portfelja vašemu življenjskemu ciklu

    Vaša privarčevana sredstva lahko izplačate kadarkoli.

Donos na vplačana sredstva
Vplačana sredstva
Skupna privarčevana vrednost
Prikaz »privarčevane vrednosti« je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. Ilirika d.d. ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu.

Želim pristopiti k ILIRIKI Modri pokojnini

Ker gre pri ILIRIKI Modri pokojnini za individualen pristop, nam zaupajte svoje podatke. Pristopili vam bomo nasproti, vam prisluhnili in svetovali. Kontaktirate nas lahko na številko 01 300 22 50 ali preko e-pošte modrapokojnina@ilirika.si.

Zakaj ILIRIKA Modra pokojnina?

Donosno

Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim in pokojninskim skladom.

Dostopno

Vaša sredstva v ILIRIKI Modri pokojnini niso vezana, zato jih lahko kadarkoli dvignete v denarni obliki.

Razpršeno

Globalno optimalno razpršeno premoženje, ki povečuje varnost vaše naložbe.

Prilagodljivo

Avtomatsko prilagajanje strukture portfelja glede na vaš življenjski cikel.

Vprašanja in odgovori

Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo v prihodnosti zaradi krčenja pravic zavarovancev čedalje nižje, zato je potrebno razmišljati o različnih možnostih varčevanja za dodatno pokojnino. Žal pa tudi varčevanje v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) ne bo zadostovalo za ustrezno nadomestitev izpada dohodka za pokojnino, ki jo bomo prejeli iz prvega stebra oziroma od države, zato je smiselno razmisliti o alternativnih oblikah varčevanja.

Sredstva portfelja se nalagajo v delniške in obvezniške indeksne ETF sklade, deleži pa se spreminjajo odvisno od približevanja ciljnemu letu upokojitve. Klasičen pristop k vlaganju na podlagi življenjskega cikla se začne z vlaganjem v naložbe z razmeroma visokim tveganjem in potencialno višjim donosom (delnice), strategija pa skozi čas prehaja v naložbe z nižjim tveganjem in nižjo potencialno donosnostjo (obveznice).

Bistvo portfelja življenjskega cikla je v tem, da vlagatelji s staranjem potujejo skozi celoten življenjski cikel portfelja in na ta način dosegajo optimalne donose na vložena sredstva. Portfelj je oblikovan tako, da se sredstva vlagateljev do ciljnega leta postopno prilagajajo iz pretežno delniških naložb v pretežno obvezniške naložbe. Zasnova življenjskega cikla z vgrajenim prehajanjem v manj tvegano naložbeno politiko tudi pomaga zaščititi premoženje starejših zavarovancev pred morebitnimi kapitalskimi izgubami. Drugače povedano: mlajši kot je vlagatelj in daljši kot je časovni horizont vlaganja, večje tveganje si lahko privošči, in starejši kot je vlagatelj, bolj stabilni morajo biti donosi in manj tvegane morajo biti naložbe.

Pri produktu ILIRIKA Modra pokojnina nimamo omejitev oz. pogodbenih kazni v primeru, da stranka redno ne nakazuje mesečnih zneskov.

ILIRIKA Modra pokojnina z avtomatskim prilagajanjem naložbene strukture skozi življenjski cikel uvaja starosti posameznika primerno stopnjo naložbenega tveganja. Vsi vrednostni papirji v portfelju posameznika so hranjeni pri skrbniški banki in so izločeni iz stečajne mase podjetja.

Naložba ni časovno omejena, tako da vlagatelji lahko prosto izstopijo brez dodatnih stroškov oz. izstopnih provizij.

Davek na kapitalski dobiček se obračuna v letu po odprodaji produkta. Stopnje davka na kapitalski dobiček se določijo za vsak ETF sklad posebej in sicer glede na dobo investiranja v posamezni ETF sklad. ETF sklad, ki ga bomo kupili na začetku varčevalne dobe bo obdavčen po nižji stopnji kot ETF sklad, ki ga bomo kupili v zadnjem letu pred ciljnim datumom.

 

Obdobje držanja posamezne naložbe Davčna stopnja
do 5 let 27,5 %
od 5 do 10 let 15 %
od 10 do 15 let 10 %
od 15 do 20 let 5 %

 

Dedovanje je urejeno in določeno v zapuščinskem postopku, kjer se vse naložbe oz. ETF skladi dodelijo pravnomočnim dedičem, s katerimi lahko le ti prosto razpolagajo.

Kontaktirajte nas in za vaše finančno premoženje bomo našli primerno investicijsko pot za stabilno rast.

Pokličite 01 300 22 72