Donosno

Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim skladom.

Varno

Globalna razpršitev vašega portfelja zagotavlja optimalno naložbeno kombinacijo.

Brez vezave

Vaša privarčevana sredstva lahko izplačate kadarkoli

ILIRIKA je med najbolj uglednimi in aktivnimi borznoposredniškimi družbami z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. S posredovanjem pri nakupu in prodaji delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov vam omogočamo uresničevati priložnosti za dobiček na domačem in tujih trgih.

“Indeksni skladi so najboljša naložbena

izbira za upokojitev.”

Warren Buffet

Kaj je ILIRIKA Modra pokojnina?

ILIRIKA Modra pokojnina je oblika varčevanja z ETF skladi, ki s sledenjem svetovnim indeksom (npr. S&P 500, Nasdaq, DAX, iBoxx obvezniški indeksi ipd.) vlaga v košarico lastniških ali dolžniških vrednostnih papirjev. Z razpršitvijo portfelja v več skrbno izbranih globalnih delniških in obvezniških ETF skladov predstavlja optimalno naložbeno kombinacijo skozi celotno obdobje varčevanja.

 • Varčevanje z mesečnimi vplačili

  Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim skladom.

 • Naložbe v globalne ETF sklade

  Globalna razpršitev vašega portfelja zagotavlja optimalno naložbeno kombinacijo.

 • Prilagajanje portfelja vašemu življenjskemu ciklu

  Vaša privarčevana sredstva lahko izplačate kadarkoli.

Donos na vplačana sredstva
Vplačana sredstva
Skupna privarčevana vrednost
Prikaz »privarčevane vrednosti« je informativne narave in ne predstavlja obljubljene donosnosti v izbranem obdobju. Ilirika d.d. ne prevzema nobene odgovornosti na podlagi predmetnega informativnega izračuna in ne odgovarja za morebitne napake in odstopanja pri izračunu.
Pri informativnem izračunu je uporabljen 4% letni neto donos.

Želim pristopiti k ILIRIKI Modri pokojnini

Ker gre pri ILIRIKI Modri pokojnini za individualen pristop, nam zaupajte svoje podatke. Pristopili vam bomo nasproti, vam prisluhnili in svetovali. Kontaktirate nas lahko na številko 01 300 22 50 ali preko e-pošte modrapokojnina@ilirika.si.

Zakaj ILIRIKA Modra pokojnina?

Donosno

Cenejša in bolj donosna alternativa vzajemnim in pokojninskim skladom.

Dostopno

Vaša sredstva v ILIRIKI Modri pokojnini niso vezana, zato jih lahko kadarkoli dvignete v denarni obliki.

Razpršeno

Globalno optimalno razpršeno premoženje, ki povečuje varnost vaše naložbe.

Prilagodljivo

Avtomatsko prilagajanje strukture portfelja glede na vaš življenjski cikel.

Vprašanja in odgovori

Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo v prihodnosti zaradi krčenja pravic zavarovancev čedalje nižje, zato je potrebno razmišljati o različnih možnostih varčevanja za dodatno pokojnino. Žal pa tudi varčevanje v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) ne bo zadostovalo za ustrezno nadomestitev izpada dohodka za pokojnino, ki jo bomo prejeli iz prvega stebra oziroma od države, zato je smiselno razmisliti o dodatnih alternativnih oblikah varčevanja.

Sredstva portfelja se nalagajo v delniške in obvezniške indeksne ETF sklade, deleži pa se spreminjajo odvisno od približevanja ciljnemu letu upokojitve. Klasičen pristop k vlaganju na podlagi življenjskega cikla se začne z vlaganjem v naložbe z razmeroma visokim tveganjem in potencialno višjim donosom (delnice), strategija pa skozi čas prehaja v naložbe z nižjim tveganjem in nižjo potencialno donosnostjo (obveznice).

 • Brez vstopnih stroškov,
 • za izstop pred potekom treh let varčevanja znaša izstopna provizija 3% vrednosti privarčevanih sredstev na dan izstopa, po poteku treh let ni izstopnega stroška,
 • letna upravljavska provizija 1,25% + DDV, obračunava se četrtletno,
 • transakcijski stroški pri trgovanju 0,12% (Ilirika) plus stroški tujih partnerjev (skrbnik, tuji izvršitelji),
 • letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev 0,10% povprečne vrednosti portfelja.

 

 

Pri produktu ILIRIKA Modra pokojnina nimamo omejitev oz. pogodbenih kazni v primeru, da stranka redno ne nakazuje mesečnih zneskov.

Naložba ILIRIKA Modra pokojnina je podvržena nihanjem delniških in obvezniških tečajev na svetovnih borzah. Z visoko stopnjo razpršenosti naložb indeksnih skladov zmanjšujemo nesistematično tveganje. Pri izboru naložb zasledujemo tudi njihovo visoko likvidnost. Vsi vrednostni papirji v portfelju posameznika so hranjeni pri skrbniški banki in so izločeni iz stečajne mase podjetja.

Naložba ni časovno omejena.

Davek na kapitalski dobiček se obračuna v letu po odprodaji produkta. Stopnje davka na kapitalski dobiček se določijo za vsak ETF sklad posebej in sicer glede na dobo investiranja v posamezni ETF sklad. ETF sklad, ki ga bomo kupili na začetku varčevalne dobe bo obdavčen po nižji stopnji kot ETF sklad, ki ga bomo kupili v zadnjem letu pred ciljnim datumom.

 

Obdobje držanja posamezne naložbe Davčna stopnja
do 5 let 27,5 %
od 5 do 10 let 15 %
od 10 do 15 let 10 %
od 15 do 20 let 5 %

 

Dedovanje je urejeno in določeno v zapuščinskem postopku, kjer se vse naložbe oz. ETF skladi dodelijo pravnomočnim dedičem, s katerimi lahko le ti prosto razpolagajo.

Kontaktirajte nas in za vaše finančno premoženje bomo našli primerno investicijsko pot za stabilno rast.

Pokličite 01 300 22 72