Omejitev odgovornosti

Nahajate se na spletnem portalu ILIRIKE d.d.. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. ILIRIKA d.d. si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu.

 

Spletno mesto in domena www.ilirika.si je bilo postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju ter njegovih storitvah in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta, ponudbe ali priporočila razen če ni izrecno  določeno drugače. Lastnik in skrbnik spletnega mesta je ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, Ljubljana. Uporabnik spletnih strani potrjujete, da se s spodaj opisanimi pogoji strinja in jih v celoti sprejema.

 

Informacije o ILIRIKI d.d. Ljubljana in njenih storitvah:

ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana
Skrajšano ime firme: ILIRIKA d.d. Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 / 300 22 80, 080 21 09
Faks: +386 (0)1 / 23 43 57
Spletna stran: www.ilirika.si
E-pošta: info@ilirika.si
Matična številka: 5831652
Identifikacijska številka za DDV: SI95168222
Transakcijski račun za stranke: SI56 1010 0006 1529 035 odprt pri banki Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 

ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d. Ljubljana) ima dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter za opravljanje pomožnih investicijskih storitev in poslov, ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Seznam storitev, za katere ima ILIRIKA d.d. Ljubljana dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, je javno dostopen na spletni strani www.atvp.si.

Vsa besedila, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.
Podatki, dokumenti, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem portalu www.ilirika.si ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih vrednostnih papirjev. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose vzajemnih skladov ali ostalih vrednostnih papirjev, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

 

Informacije

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta. ILIRIKA d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. ILIRIKA d.d. izrecno izključuje lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake.

Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. ILIRIKA d.d. ne jamči in ne zagotavlja, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena.

ILIRIKA d.d. ni zavezana posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. ILIRIKA d.d.  lahko vsebino spletnega portala spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila. ILIRIKA d.d. lahko kadar koli izboljša ali spremeni spletni portal.

ILIRIKA d.d. prav tako ni odgovorna za:

  • točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
  • katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
  • lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

ILIRIKA d.d. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

 

Intelektualna lastnina, blagovna znamka

Ta spletni portal je intelektualna lastnina ILIRIKE d.d.. Vse zapise na teh straneh je pripravila ILIRIKA d.d.. Pričujoče vsebine, informacije, podatki, produkti, opisi storitev in podobe na teh spletnih straneh so predmet avtorske zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine.

ILIRIKA d.d. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih besedil, objavljenih na teh straneh ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja ILIRIKE d.d..

 

Varovanje zasebnosti

Na spletnem mestu zbiramo kontaktne informacije in nekatere osebne podatke o tistih obiskovalcih, ki bi radi prišli do informacij in v ta namen kontaktirajo ILIRIKO d.d. Ljubljana. Izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki spletnega mesta. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z uporabniki, kadar je to potrebno ali obiskovalec to sam želi.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim strankam. S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in temi splošnimi pogoji. Vaš IP-naslov računalnika bi uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.

 

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

ILIRIKA d.d., kateri koli njen uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če je bila ILIRIKA d.d. seznanjena z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. ILIRIKA d.d. ne jamči za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

ILRIKA d.d. v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih ILIRIKE d.d. ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

 

Informacije glede storitev, ki jih opravlja ILIRIKA d.d. Ljubljana so na vpogled na spletni strani www.ilirika.si. Cenik storitev ILIRIKE d.d., Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti, Pravilnik o pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov skupaj z ostalimi akti ILIRIKE d.d. so na voljo na spletni strani http://www.ilirika.si/Postopki-in-obrazci. Šteje se, da je uporabnik z obiskom spletne strani ILIRIKE d.d. seznanjen tudi z njenimi objavljenimi akti.