Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ILIRKA MODRA ZVEZDA d.d.
Objavljeno: 27. 09. 2019

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA« ali »prevzemnik«), v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-12/2019-8 z dne 26.09.2019, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe ILIRKA MODRA ZVEZDA d.d., s poslovnim naslovom Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 2.368.784 delnic ciljne družbe z oznako IMIZR in ISIN kodo SI0031117227 (v nadaljevanju »delnice IMZR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 1.159.108 delnic IMZR, katerih imetnik je v času objave prevzemne ponudbe že prevzemnik ter družbe ILIRIKA ZAVAROVANJE d.o.o., ILIRIKA FINTRADE d.o.o., BELI ADMIRAL d.o.o., Ljubljana, in Igor Štemberger, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: »ZPre-1«). Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 1.209.676 delnic IMZR, katerih imetnik niso prevzemnik in osebe, s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. 

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 0,20 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30.09.2019 do vključno 13.11.2019, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 27.09.2019 objavljena v časniku DELO, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, posredoval tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.
 
Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:
•    veljaven osebni dokument,
•    davčna številka,
•    osebni bančni račun (bančna kartica),
•    KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).
 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.,tor.,čet.,pet.: 09:30-13:30, sre.: 13:00-17:00
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-17:00, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon.,tor.,čet.,pet.: 09:30-13:30, sre.: 13:00-17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice