Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TELEMACH TEZNO d.d.
Objavljeno: 27. 05. 2019

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o. (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-7/2019-7 z dne 24.05.2019, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »Telemach Tezno d.d.« ali »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 19.425 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, od katerih jih je v trenutku sestave tega prospekta 18.864 izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, z oznako CTTN in ISIN kodo SI0031116138 (v nadaljevanju »delnice CTTN«), zmanjšano za 15.900 delnic CTTN, katerih imetnika sta v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik ter družba Telemach Tabor d.d. s katero prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Vsi upravičenci do prevzema delnic ciljne družbe, evidentiranih pri ciljni družbi in še neizdanih v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru CDD, ki so zainteresirani za vpis delnic v centralni register CDD in njihovo prodajo znotraj prevzemne ponudbe prevzemnika, lahko v okviru obdobja veljavnosti prevzemne ponudbe svoje vrednostne papirje v skladu s predpisi spremenijo v nematerializirane vrednostne papirje in za njih sprejmejo prevzemno ponudbo. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 2.964 delnic CTTN, ki so bile izdane v nematerializirani obliki in katerih imetnik nista prevzemnik ter Telemach Tabor d.d. s katerim prevzemnik deluje usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 in na največ 561 delnic CTTN, ki bi jih v skladu s predhodnim odstavkom tega prospekta upravičenci do prevzema v okviru obdobja veljavnosti prevzemne ponudbe v skladu s predpisi spremenili v nematerializirane vrednostne papirje z njihovim vpisom v centralnem registru CDD in za njih sprejeli prevzemno ponudbo.

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 88,00 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 27.05.2019 do vključno 27.06.2019, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe Telemach Tezno d.d.«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 25.05.2019 objavljena v časniku Večer, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

 

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.,tor.,čet.,pet.: 09:30-13:30, sre.: 13:00-17:00
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-čet.: 08:00-17:00, pet.: 08:00-16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon.,tor.,čet.,pet.: 09:30-13:30, sre.: 13:00-17:00
NOVA GORICA Kidričeva ulica 20 08 205 63 44 pon.,tor.,čet.,pet.: 09:30-13:30, sre.: 13:00-17:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice