Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
Objavljeno: 13. 02. 2019

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-3/2019-10 z dne 06.02.2019, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, s poslovnim naslovom Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: »GORENJSKA BANKA d.d.« ali »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 387.938 delnic ciljne družbe z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630 (v nadaljevanju »delnice GBKR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 301.327 delnic GBKR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 86.611 delnic GBKR, katerih imetnik ni prevzemnik.

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 298,00 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.02.2019 do vključno 13.03.2019, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe GORENJSKA BANKA d.d., Kranj«.

 

Prevzemna ponudba je bila dne 13.02.2019 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

 


Postopek sprejema prevzemne ponudbe


Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite:
•    v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:
•    veljaven osebni dokument,
•    davčna številka,
•    osebni bančni račun (bančna kartica),
•    KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).
 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice