Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe SANOLABOR, d.d.
Objavljeno: 29. 11. 2018

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-17/2018-6 z dne 28.11.2018, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. s poslovnim naslovom Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »SANOLABOR d.d.« ali »ciljna družba«).


Prevzemna ponudba se nanaša na 25.478 delnic ciljne družbe z oznako SNLR in ISIN kodo SI0031114745 (v nadaljevanju »delnice SNLR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 14.827 delnic SNLR, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 10.651 delnic SNLR, katerih imetnik ni prevzemnik.


Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 700,35 EUR.

 

Prevzemnik je določil prag uspešnosti ponudbe v višini 75 % vseh delnic ciljne družbe, kar pomeni, da mora prevzemnik na podlagi te prevzemne ponudbe pridobiti 75 % delnic ciljne družbe, skupaj z delnicami ciljne družbe, ki jih že ima, da bi ga ta prevzemna ponudba zavezovala.


Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 30.11.2018 do vključno 27.12.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.


Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe SANOLABOR d.d.«


Prevzemna ponudba je bila dne 29.11.2018 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.


Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, predstavnikom delavcev ciljne družbe, predstavnikom delavcev prevzemnika, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.


Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe


Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite:
•    v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
•    v poslovalnici TUINTAM d.o.o.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:
•    veljaven osebni dokument,
•    davčna številka,
•    osebni bančni račun (bančna kartica),
•    KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).
 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon., tor., čet., pet.: 09:00 - 13:00, sre.: 12:00 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice