Skupina Triglav poslovanje v devetih mesecih letošnjega leta
Objavljeno: 15. 11. 2018

Skupina Triglav je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila za 820,2 mio. EUR konsolidiranih kosmatih premij, kar pomeni 6% več kot v primerljivem lanskem obdobju. Skupina je rastla na vseh trgih in vseh segmentih. Premije premoženjskih zavarovanj so rastla za 6%, premije življenjskega zavarovanja za 1%, največ pa je skupina rastla na segmentu zdravstvenih zavarovanj, kjer je bila rast 10%. Dobro poslovanje skupine se kaže tudi v tem, da je bila rast čistih stroškov za škode (+1%) nižji kot je bila rast čistih prihodkov od premij (+6%). Posledično se je izboljšal kombinirani količnik Skupine, ki je znašal 92,4. Zaradi znižanih donosov, so se prihodki iz finančnih naložb v devetih mesecih letošnjega leta znižali za 19%. Kljub temu je devet mesečni dobiček pred obdavčitvijo znašal 69,9 mio. EUR, kar je 8% več kot v lanskem letu. Čisti dobiček skupine je porastel za 12%.  Skupina je ob koncu tretjega kvartala razpolagala z 3,1 milijarde EUR finančnih naložb. Zavarovalnica je v letošnjem letu nadaljevala s prevzemnimi aktivnostmi, saj so prevzeli Alta sklade, 28,1% lastniški delež Skupne pokojninske družbe in na Hrvaškem so prevzeli družbo Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo.  Skupina Triglav ima visoko bonitetno oceno »A« bonitetne agencije S&P Global Ratingds. Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je upravi zavarovalnice potrdil nov mandat. Lahko ocenimo, da je bilo poslovanje skupine Triglav v prvih devetih mesecih letošnjega leta uspešno in v skladu s pričakovanji. V primeru, da se bo podobno uspešno poslovanje nadaljevalo tudi v zadnjem kvartalu letošnjega leta, si lahko delničarji zavarovalnice obetajo visokih dividend.

Nazaj na novice