Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TERME DOBRNA d.d.
Objavljeno: 02. 11. 2018

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe ALEA inženiring, d.o.o. (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-13/2018-13 z dne 30.10.2018, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. s poslovnim naslovom Dobrna 50, 3204 Dobrna (v nadaljevanju: »TERME DOBRNA d.d.« ali »ciljna družba«).


Prevzemna ponudba se nanaša na 692.542 delnic ciljne družbe z oznako ZDDG in ISIN kodo SI0031105396 (v nadaljevanju »delnice ZDDG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 671.658 delnic ZDDG, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 20.884 delnic ZDDG, katerih imetnik ni prevzemnik.


Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja je za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 5,30 EUR.


Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.


Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 05.11.2018 do vključno 03.12.2018, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.


Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe TERME DOBRNA d.d.«


Prevzemna ponudba je bila dne 02.11.2018 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.


Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.


Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe


Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite:
•    v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
•    v poslovalnici TUINTAM d.o.o.

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:
•    veljaven osebni dokument,
•    davčna številka,
•    osebni bančni račun (bančna kartica),
•    KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).
 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon., tor., čet., pet.: 09:00 - 13:00, sre.: 12:00 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf