Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.
Objavljeno: 22. 08. 2018

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba 40201-10/201-6 z dne 17.08.2018, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. s poslovnim naslovom TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg Svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: »GEA d.d.« ali »ciljna družba«).

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.254.960 delnic ciljne družbe z oznako GSBG in ISIN kodo SI0031101296 (v nadaljevanju »delnice GSBG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 754.341 delnic GSBG, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 500.619 delnic GSBG, katerih imetnik ni prevzemnik.Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 5 EUR.
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 22.08.2018 do vključno 22.09.2018, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.«

Prevzemna ponudba je bila dne 22.08.2018 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.
Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite:

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:45 - 14:15
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon., tor., čet., pet.: 09:00 - 13:00, sre.: 12:00 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf