Javna dražba za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev
Objavljeno: 06. 12. 2017

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana v imenu ter za račun upnika družbe

 

OPALIT POSLOVNE STORITVE d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. In 796/2015, zoper dolžnika fizično osebo, skladno z navodili izvršitelja Borisa Letnarja, Mestni trg 7B, 3210 Slovenske Konjice, na podlagi 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US) razpisuje:

 

JAVNO DRAŽBO

 

za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev - paketa 5.000 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe ISKRA Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica, matična številka 5045134000, kar predstavlja 2,51 % osnovnega kapitala družbe ISKRA Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica. Vrednostni papirji so izdani v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, delniška družba (v nadaljevanju KDD, d.d.), z oznako IKMG in katerih imetnik je Dolžnik.

 

Podrobnejši podatki postopka javne dražbe so navedeni v pripeti datoteki.

Javna dražba

 

Nazaj na novice