Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika
Objavljeno: 26. 09. 2017

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe KOLPA HOLDING, upravljanje z družbami, d.o.o., (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba 40201-17/2017-6 z dne 22.09.2017, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (v nadaljevanju: »Kolpa d.d.« ali »ciljna družba«).

Prevzemna ponudba se nanaša na 280.818 delnic ciljne družbe z oznako KOMG in ISIN kodo SI0031109059, ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 209.404 delnic KOMG, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 71.414 delnic KOMG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,50 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 26.09.2017 do vključno 24.10.2017, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika«.

Prevzemna ponudba je bila skladno z ZPre-1 dne 26.09.2017 objavljena v časniku DELO, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe:

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od vključno 26.09.2017 do vključno 24.10.2017, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon., tor., čet., pet.: 10:00 - 14:00, sre.: 13:00 - 17:00
CERKNO Bevkova 22 (večnamenski center Cerkno) 041 343 595 pon. - pet.: 09:00 - 17:00
DOMŽALE Ljubljanska cesta 82 08 205 07 15 pon.: 08:00 - 14:00, tor.: 13:00 - 19:00, čet.: 08:00 - 14:00
IDRIJA Lapajnetova 37 08 205 32 12 pon. - pet.: 08:00 - 16:00
ILIRSKA BISTRICA Cankarjeva ulica 2 08 205 22 30 pon.,tor.,čet.,pet.: 10:00-14:00, sre.: 14:00-18:00
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:00
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:45 - 14:15
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon., tor., čet., pet.: 09:00 - 13:00, sre.: 12:00 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon. - pet.: 09:00 - 17:00
TRBOVLJE Trg revolucije 29a 08 200 38 24 sre.: 13:00 - 19:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice