Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Objavljeno: 10. 05. 2017

 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o., s poslovnim naslovom Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: »prevzemnik« ali »Kompas«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-8/2017-6 z dne 08.05.2017, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe NAMA, Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, s poslovnim naslovom Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: »Nama d.d.« ali »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 953.795 delnic ciljne družbe z oznako NALN in ISIN kodo SI0031102690, ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba. Delnice ciljne družbe z oznako NALN kotira na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 20,00 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 11.05.2017 do vključno 05.07.2017, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana d.d.«

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 10.04.2017 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe:

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od vključno 11.05.2017 do vključno 05.07.2017, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. Slovenska cesta 54 a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00-17:30
MARIBOR ILIRIKA d. d. Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-16:00
CELJE ILIRIKA d. d. Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
KOPER ILIRIKA d. d. Pristaniška ulica 43a 08 205 91 34 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
VELENJE ILIRIKA d. d. Kopališka cesta 2a 08 200 31 26 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
NOVO MESTO ILIRIKA d. d. Novi trg 10 08 200 48 52 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
TRBOVLJE ILIRIKA d. d. Trg revolucije 29a 08 200 38 24 sre.: 13:00-18:00
JESENICE ILIRIKA d. d. Cesta Maršala Tita 18 08 200 38 22 pon.-pet.: 09:30-13:00, 15:00-17:00
DOMŽALE ILIRIKA d. d. Cesta Maršala Tita 18 08 205 07 15 pon., tor., čet., pet.: 09:00-16:30, sre.: 09:00-12:00
MURSKA SOBOTA ILIRIKA d. d. Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 85 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
BREŽICE ILIRIKA d. d. Trg izgnancev 1a 07 49 62 236 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00


Poslovalnice Sberbank in Tuintam

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 09:00 - 18:00, sob.: 09:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf