Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Mlinotest d.d.
Objavljeno: 02. 08. 2016

 

Spoštovani,

obveščamo, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 1.8.2016 z odločbo številka 40201-8/2016-13 prevzemniku MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju »prevzemnik«) izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju »ciljna družba«), z oznako MAJG, ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba.

Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/2006, z veljavnimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju »ZPre-1«) v imenu in za račun prevzemnika, kot njegov pooblaščeni član, daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska 54a, 1000 Ljubljana.

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 1,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako MAJG. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 3.8.2016 do vključno 31.8.2016, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« v ILIRIKI d.d. ali borznoposredniški družbi oziroma banki, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe najkasneje do vključno 31.8.2016 na mail: prevzem@ilirika.si ali faks 01/ 234 33 58.

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 2.8.2016 objavljena v časniku DELO in prevzemni prospekt na spletni strani ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., www.ilirika.si.

Skladno s 33. členom ZPre-1 morajo borznoposredniške družbe vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

 

S spoštovanjem,

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf