Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe ŽITO prehrambena industrija, d. d.
Objavljeno: 23. 10. 2015


Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 19.10.2015 z odločbo številka 40201-13/2015-8 prevzemniku PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., A.Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvaška (v nadaljevanju »prevzemnik«) izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo 355.792 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZTOG izdajatelja ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »ciljna družba«), zmanjšano za 183.386 delnic oznake ZTOG, ki jih prevzemnik že ima v lasti, torej skupno za 172.406 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZTOG.

Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/2006, z veljavnimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju »ZPre-1«) v imenu in za račun prevzemnika, kot njegov pooblaščeni član, daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska 54a, 1000 Ljubljana.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 180,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ZTOG. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 23.10.2015 do vključno 23.11.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta; priloga tega dopisa) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju »registrski član KDD«), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 23.11.2015 do 12. ure na mail: prevzem@ilirika.si ali faks 01 / 234 33 58.

Prevzemna ponudba je bila skladno z ZPre-1 dne 22.10.2015 objavljena v časniku DELO in prevzemni prospekt na spletni strani ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., www.ilirika.si.

Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice