Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba
Objavljeno: 04. 11. 2015


Spoštovani,

obveščamo, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 10. 11. 2015 z odločbo številka 40201-14/2015-7 prevzemniku Heineken International B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju »prevzemnik«) izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo 8.747.652 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PILR izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (v nadaljevanju »ciljna družba«), zmanjšano za 4.673.941 delnic oznake PILR, ki jih prevzemnik že ima v lasti, torej skupno za 4.073.711 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PILR.

Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/2006, z veljavnimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju »ZPre-1«) v imenu in za račun prevzemnika, kot njegov pooblaščeni član, daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska 54a, 1000 Ljubljana.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 25,56 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako PILR. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 18.11.2015 do vključno 15.1.2016 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta; priloga tega dopisa) v ILIRIKI d.d. ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 15.1.2016 do 12. ure na mail: prevzem@ilirika.si ali faks 01 / 234 33 58.

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 17.11.2015 objavljena v časniku DELO in prevzemni prospekt na spletni strani ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., www.ilirika.si.

Skladno s 33. členom ZPre-1 morajo borznoposredniške družbe vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

S spoštovanjem,

Matjaž Bernik, član uprave

Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf