Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo. Nadaljuj
Brezplačno prenesite svoje nelikvidne, netržne in težko prodajljive delnice z registrskega računa na delniško družbo ILIRIKA Modra zvezda in postanite njen solastnik. Z delnicami Modre zvezde bodo upravljali izkušeni ILIRIKINI strokovnjaki, ki si bodo prizadevali povečati vrednost vaših delnic.

Zadnja priložnost!
Če svojih delnic ne boste čim prej prenesli na trgovalni račun, jih boste izgubili.

Zakaj se vam splača postati solastnik ILIRIKA Modra zvezda d.d?


Večja likvidnost
Na ILIRIKO Modra zvezda d.d lahko prenesete tudi manj likvidne in netržne delnice. Vašim delnicam se bo v novi družbi potencialno povečala likvidnost, namesto, da bi šle v nič.
Naš vpliv za vaš denar
ILIRIKA Modra zvezda d.d bo razpolagala z večjimi paketi delnic, zato bo imela večji vpliv pri večinskem lastniku in bo lahko zahtevala transparentno poslovanje ali odkup paketa delnic po pošteni ceni.
Strokovno upravljanje
ILIRIKA Modra zvezda d.d bo z delnicami malih in manjšinskih delničarjev upravljala strokovno, profesionalno ter si prizadevala povečati vrednost samih delnic.

Intervju z g. Igorjem Štembergerjem,
predsednikom uprave1. ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. je inovativen produkt, ki ga v Sloveniji ponuja le vaša borznoposredniška hiša. Kako ste prišli na idejo omenjenega produkta?

Delničarji z vrednostnimi papirji na registrskih računih pri KDD so tisti, ki do danes s svojimi vrednostnimi papirji niso trgovali. Zelo pogosto, večinoma, imajo te papirje še iz časov certifikatov in notranjih odkupov pri lastninskem preoblikovanju podjetij. Večina le-teh so manjšinski delničarji, ki nimajo vpliva na upravljanje družbe, niti nimajo možnosti prodaje, saj delnice niso uvrščene na organizirani trg kapitala. Ker so s prenosom delnic z registrskega računa in odpiranjem trgovalnega računa oz. prodajo delnic povezani stroški, ki lahko presežejo višino vrednosti sredstev na registrskem računu, se bodo imetniki z nizko vrednostjo delnic najverjetneje odločili za opustitev ali prenos na sodni depozit. Naša ideja je temeljila na vprašanjih, kako doseči, da mali delničarji svojih vrednostnih papirjev ne bi opustili, kako vzpodbuditi delovanje delnic in kako omogočiti malim delničarjem, ki od delnic nimajo ničesar, da bi od svojega imetja imeli koristi, da bi delnice ohranili in ne dopustili, da gredo na sodni depozit.

2. ILIRIKA ima na slovenskem trgu že več kot 20-letno tradicijo. Kako vam bodo te bogate izkušnje pomagale uresničevati cilje ILIRIKA MODRE ZVEZDE d.d.?

Naše delo opravljamo že 22 let, poznamo veliko oz. večino pravnih oseb, njihovo vodstvo in poslovodstvo. V konkretnem primeru bomo z nameni boljšega upravljanja za delničarje Modre zvezde lažje dosegali koristi, bodisi s spremljanjem poslovanja družbe, udeleževanja skupščin, zahtevanjem dividend, pogajanji za odkup paketa delnic po pošteni ceni, ipd.

3. Z vstopom v ILIRIKO MODRA ZVEZDA postane vlagatelj solastnik delniške družbe. Katere prednosti mu prinaša to solastništvo?

ILIRIKA Modra zvezda je rešitev za delničarje z netržnimi vrednostnimi papirji in tržnimi vrednostnimi papirji, ki kotirajo na ljubljanski borzi, vendar so delnice slabše likvidne, pomeni, da je trgovanja z njimi malo. Prednosti, ki jih Modra zvezda prinaša so brezplačen prenos delnic na trgovalni račun, nižji stroški imetja trgovalnega računa v prihodnjih letih, korist od celotnega portfelja delnic, s katerimi bomo upravljali in potencialno višja likvidnost ter višji donosi.

4. Vodilo ILIRIKE je, da zaupanje bogati. Koliko lastnikov registrskih računov vam je letos že zaupalo prenos delnic na trgovalni račun?

Po statistiki prenosov registrskih računov vodimo pred ostalimi borznoposredniškimi hišami, kar nam je v veliko čast in veselje. Potrudili se bomo, da zaupanje, ki so nam ga številni delničarji, tako pravne, kot tudi fizične osebe, izkazali, potrdimo in ohranimo.

5. Veliko Slovenk in Slovencev bo prenos iz registrskih računov urejalo tik pred zdajci. Kako ste na številne nove vlagatelje pripravljeni na ILIRIKI?

ILIRIKA ima dolgo tradicijo poslovanja 22 let. V tem času smo opravili številne transakcije, med drugim tudi v času privatizacijskih procesov, ko smo delnice prodali več kot 270.000 državljanom Slovenije in smo s te strani bili vajeni takšnega dela vse od leta 1996 dalje. Vajeni smo ga tudi v številnih prevzemih, ko delničarji množično sprejemajo prevzemno ponudbo. Vrsta v poslovalnicah je za nas nekaj povsem običajnega in veselimo se vsakega novega klienta, ki vstopi v našo poslovalnico.

6. Pred kratkim je ILIRIKA odprla kar nekaj poslovalnic po Sloveniji. Čemu odločitev za širitev?

Za odprtje poslovalnic v mestih po Sloveniji smo se odločili z namenom, da svojo storitev in produkte približamo vsem delničarjem z registrskim računom, ki to storitev zaradi spremembe zakona in ukinitve registrskega računa pri KDD, potrebujejo. S povečanjem števila poslovalnic delničarjem boljše svetujemo in smo lažje dosegljivi.

Pogosta vprašanja


Kaj je ILIRIKA Modra zvezda?

Družba ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d. ( v nadaljevanju: ILIRIKA Modra zvezda) je bila ustanovljena z željo in namenom, da povabi vse osebe, ki še imajo delnice na računih pri KDD, da svoje delnice ponudijo ILIRIKI Modri zvezdi v zameno za delnice ILIRIKE Modre zvezde ter tako postanejo delničarji ILIRIKE Modre zvezde. ILIRIKA Modra zvezda bo delnice sprejela kot stvarni vložek in delničarjem za stvarni vložek zagotovila novo izdane delnice družbe v skladu z menjalnim razmerjem, potrjenim s strani revizorja. ILIRIKA Modra zvezda sprejema določene tržne in netržne delnice, ki jih imetniki ne morejo prodati, v prihodnosti pa bi z njimi imeli predvsem stroške.
Rezultat, ki ga želi ILIRIKA MODRA ZVEZDA doseči, je:

 • da bi imela v portfelju več slovenskih delniških družb,
 • da bi z delnicami vestno upravljala in višala vrednost tega portfelja,
 • da bi delničarji, ki bodo ponudili svoje delnice družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA, ostali delničarji te družbe in tako bili deležni pri vsakem uspešnem povečanju vrednosti naložb v portfelju družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA.

Kakšne so prednosti ILIRIKE Modra zvezda?

 1. Brezplačen prenos delnic z registrskega računa
 2. Ohranitev premoženja
 3. Upravljanje premoženja
 4. Solastništvo ILIRIKE Modre zvezde
 5. Možnost povečanja vrednosti naložb in s tem delnice ILIRIKE Modre zvezde
 6. Možnost uvrstitve delnic v kotacijo

Delničarji, ki imajo vrednostne papirje knjižene na registrskih računih pri KDD in nimajo odprtega trgovalnega računa pri borzno posredniški hiši, so tisti, ki do danes s svojimi vrednostnimi papirji niso trgovali. Večina le-teh so manjšinski delničarji v delniških družbah, kjer nimajo vpliva na upravljanje, niti nimajo možnosti prodaje svojih delnic.

ILIRIKA Modra zvezda rešuje problem malih delničarjev, ki želijo ohraniti svoje premoženje in vzpodbuja delovanje manjšinskih delnic, s katerimi do sedaj ni bilo nobenih koristi. Namen ILIRIKE Modre zvezde je vestno upravljanje s prejetimi delnicami in višanje vrednosti svojega portfelja.

Kako ILIRIKA Modra zvezda deluje?

Imetnik registrskega računa, ki želi svoje delnice ponuditi ILIRIKI MODRI ZVEZDI bo svoje delnice vložil v ILIRIKO Modro zvezdo kot stvarni vložek. Glede na vrednost vloženih delnic bo delničar prejel delnice ILIRIKE Modre zvezde. Tako bo delničar delnic z registrskega računa postal lastnik delnic ILIRIKE Modre zvezde. ILIRIKA Modra zvezda pa bo postala lastnica delnic delniških družb, katere bodo imetniki registrskih računov zamenjali za delnice ILIRIKE Modre zvezde.

Zakaj svoje delnice vložiti v ILIRIKO Modro zvezdo?

Velika večina nejavnih delniških družb in javnih delniških družb, katerih delnice so nelikvidne, imajo večinskega delničarja ali skupino večinskih delničarjev, ki obvladujejo to družbo. Mali delničarji v taki družbi so med sabo slabo povezani, razpršeni, nimajo skoraj nikakršnega vpliva na poslovanje družbe ter do sedaj niso imeli koristi. ILIRIKA Modra zvezda bo z delnicami malih oz. manjšinskih delničarjev upravljala strokovno, profesionalno in skušala povečati vrednost samih delnic. Kako?

 • ILIRIKA Modra zvezda bo razpolagala z večjimi paketi delnic, s katerimi bo imela večji vpliv pri večinskem lastniku,
 • ILRIKA Modra zvezda bo od večinskega lastnika zahtevala bodisi (bolj) transparentno poslovanje bodisi odkup paketa delnic po pošteni ceni,
 • Upravljavci ILIRIKE Modre zvezde bodo spremljali poslovanje družbe, se aktivno udeleževali skupščin delničarjev, vlagali nasprotne predloge, zahtevali izplačila dividend, ipd.

Vsak vlagatelj delnic bo postal solastnik ILIRIKE Modre zvezde in imel korist od celotnega portfelja delnic, s katerimi bodo upravljali ILIRIKINI strokovnjaki, ki bodo skrbeli za plemenitenje premoženja delničarjev ILIRIKE Modre zvezde.

Kaj pomeni brezplačen prenos delnic?

Brezplačen prenos delnic z registrskega računa velja le v primeru menjave delnic z registrskega računa v delnice družbe ILIRIKA Modra zvezda d.d. Brezplačen prenos vključuje::

 • Identifikacija stranke, pregled dokumentacije in vzpostavitev poslovnega razmerja (brezplačno) ,
 • Vzdrževanje evidence podatkov stranke, stanj in transakcij ter letni izpisek stanja in transakcij za leto 2016 (brezplačno),
 • Prenos finančnih instrumentov iste serije imetnika pri KDD na račun imetnika pri ILIRIKI d.d. Ljubljana (brezplačno)

Zgoraj definirani brezplačen prenos velja za vsakega delničarja, ki je imetnik registrskega računa, katerega vrednost delnic je višja od 250 EUR. Delničarjev, katerih vrednost delnic je nižja od 250 EUR Ilirika Modra zvezda d.d. ne sprejema, kar pomeni da za te stranke brezplačni prenos ne velja. Ostale nadaljnje storitve, povezane z imetjem trgovalnega računa v prihodnosti, ki so neodvisne od prenosa delnic z registrskega računa pri KDD na trgovalni račun, se bodo zaračunale po veljavnem ceniku.

Koliko delnic ILIRIKE Modre zvezde bom dobil?

Menjalno razmerje med posamezno delnico in delnico ILIRIKA MODRA ZVEZDA je natančno določeno in potrjeno s strani revizorja. Zagotovljena je enaka in pravična obravnava vseh delničarjev, ki bi želeli svoje delnice zamenjati za delnice ILIRIKE Modre Zvezde.

Ali lahko vložim v ILIRIKO Modro zvezdo, če so moji vrednostni papirji netržni?

ILIRIKA Modra zvezda sprejema večino netržnih vrednostnih papirjev. Podroben seznam je možno dobiti v naših poslovalnicah, objavljen je tudi na spletni strani na spodnji povezavi.

ILIRIKA Modra zvezda - seznam vrednostnih papirjev

Ali lahko vložim v ILIRIKO Modro zvezdo, če so moji vrednostni papirji tržni?

ILIRIKA Modra zvezda sprejema določene tržne vrednostne papirje. Podroben seznam je možno dobiti v naših poslovalnicah, objavljen je tudi na spletni strani na spodnji povezavi.

ILIRIKA Modra zvezda - seznam vrednostnih papirjev

Ali lahko vložim v ILIRIKO Modro zvezdo, če delnic nimam?

ILIRIKA Modra zvezda v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe sprejema le stvarne vložke. Kot stvarni vložki so opredeljene delnice določenih izdajateljev.

Ali lahko vložim v ILIRIKO Modro zvezdo, če nimam delnic na registrskem računu?

V kolikor niste imetnik registrskega računa in imate odprt trgovalni račun, delnice lahko vložite v ILIRIKO Modro zvezdo, vendar za vas ne veljajo akcijske ponudbe, povezane z imetjem registrskega računa.

Ali ILIRIKA Modra zvezda sprejema tudi delnice pravnih oseb?

Vlagatelji v ILIRIKO Modro zvezdo so lahko tudi pravne osebe.

Do kdaj bo ILIRIKA Modra zvezda sprejemala delnice?

ILIRIKA Modra zvezda bo delnice predvidoma sprejemala do 28.2.2017.

Sem imetnik registrskega računa. Katere so moje možnosti?

 • Odprtje trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši in prenos delnic na trgovalni račun
 • V kolikor so vaše delnice prodajljive, odprtje trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši ter prodaja delnic na Ljubljanski borzi
 • Opustitev vrednostnih papirjev
 • Upravljanje vašega premoženja z ILIRIKA Modra zvezda

Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo vrednostni papirji položeni na sodni depozit in po petih letih postali last Republike Slovenije. Stroški pologa na sodni depozit bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev.

Ali bo ILIRIKA Modra zvezda izplačevala dividende?

ILIRIKA Modra zvezda delniška družba bo v lasti njenih delničarjev. V primeru realiziranega dobička obstaja možnost izplačila dividend. Odločitev v zvezi s tem bodo sprejeli delničarji ILIRIKE Modre zvezde na skupščini.

ILIRIKA Modra zvezda - seznam vrednostnih papirjev